Skip to content

Taxonomic profiling

Benchmark

Please read the paper:

KMCP: accurate metagenomic profiling of both prokaryotic and viral populations by pseudo-mapping.
Wei Shen, Hongyan Xiang, Tianquan Huang, Hui Tang, Mingli Peng, Dachuan Cai, Peng Hu, Hong Ren.
Bioinformatics, btac845, https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac845